Zum Hauptinhalt springen

Warunki użytkowania

Korzystając ze strony www.licharz.de (zwanej dalej „stroną”) firmy Licharz GmbH (zwanej dalej „usługodawcą”), użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki użytkowania, jak również wszystkie przepisy prawne.

1. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje na tej stronie są dokładnie zbadane i zostały przygotowane z najwyższą starannością.

Usługodawca i odpowiedni autor nie ponoszą jednak wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności lub gwarancji za aktualność, poprawność treści, kompletność lub inną jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec usługodawcy lub autora za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji udostępnionych na stronie internetowej, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych, błędnych lub złej jakości, zostaną odrzucone, o ile nie zostanie udowodnione, że usługodawca lub autor działał z premedytacją lub rażącym zaniedbaniem.

Usługodawca jako dostawca usług jest odpowiedzialny za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 usługodawca jako dostawca usług nie jest zobowiązany do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych na stronie internetowej informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Po stwierdzeniu odpowiednich naruszeń prawa usługodawca niezwłocznie usunie te treści. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu.

Wszystkie treści zawarte na stronie mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia części stron lub całej zawartości strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Porady lub informacje udzielane przez usługodawcę w ramach jego strony internetowej nie stanowią gwarancji ze strony usługodawcy lub danego autora, o ile nie zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

Usługodawca nie gwarantuje ponadto, że strona internetowa lub serwery, które ją udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystanie ze strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika, w szczególności użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych lub uszkodzenie swojego systemu komputerowego.

2. Linki zewnętrzne

Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (dalej „Witryna z linkami”). W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. - 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za linki” sąd okręgowy (LG) w Hamburgu orzekł, że umieszczając link na stronie internetowej ponosi się również odpowiedzialność za treść strony, do której prowadzi link. Można temu - według LG - zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Ponieważ usługodawca nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe treści stron internetowych, do których odsyłają linki, dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści tych stron. Oświadczenie to dotyczy wyraźnie wszystkich aktualnych i przyszłych odesłań dokonywanych przez samego usługodawcę na jego własnych stronach internetowych, jak również odesłań dokonywanych przez osoby trzecie do stron internetowych oferenta lub które będą dokonywane w przyszłości.

Dlatego usługodawca nie może ani bezpośrednio, ani pośrednio ponosić odpowiedzialności za nielegalne, błędne lub niekompletne treści stron, do których prowadzą linki. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania treści strony internetowej, do której prowadzi link, lub na podstawie towarów lub usług uzyskanych ze stron, do których prowadzi link.

Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany usługodawca lub operator tych stron. Połączone strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. W przypadku stwierdzenia naruszeń usługodawca niezwłocznie usunie takie linki.

3. Prawo autorskie i prawo do używania znaków towarowych

Treści i dzieła opublikowane na stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy.

Wszystkie przedstawione na stronie internetowej logo usługodawcy są prawnie chronionymi znakami towarowymi i nie mogą być publikowane lub wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody usługodawcy. Wszystkie inne nazwy marek i znaki towarowe, wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie, również podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie takich nazw marek lub znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.

4. Ochrona danych

Z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Polityka prywatności) można zapoznać się tutaj.

5. Prawo i sądowa właściwość miejscowa

Sądową właściwością miejscową dla sporów powstałych w związku z korzystaniem ze strony internetowej usługodawcy jest – o ile uzgodnienie sądowej właściwości miejscowej jest prawnie dopuszczalne - miejscowość Neuwied. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

6. Postanowienia końcowe

Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania nie są zgodne z obowiązującym prawem, już nie są lub częściowo nie są zgodne, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części Ogólnych Warunków Użytkowania. Nieważną część lub sformułowanie zastępuje się sformułowaniem, które jest jak najbardziej zbliżone do pierwotnego brzmienia.