Zum Hauptinhalt springen

Ogólne Warunki Handlowe Licharz GmbH

1. Informacje ogólne

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują dla transakcji handlowych z firmami w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Dostawy i usługi Licharz GmbH i powiązanych z nami firm w rozumieniu §§ 15 i nn. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) (analogicznie) odbywają się wyłącznie w zakresie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Nie uznajemy żadnych warunków, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży, chyba że jednoznacznie zgodziliśmy się na ich obowiązywanie. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę do kupującego bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od nich warunkach zamawiającego. (2) Indywidualne umowy zawierane z kupującym w poszczególnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi OWH. O ile nie zostanie udowodnione inaczej, miarodajna dla treści takich umów jest umowa pisemna lub nasze pisemne potwierdzenie.
(3) Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia i zawiadomienia kupującego w odniesieniu do umowy (np. wyznaczenie terminów, zawiadomienie o wadach, odstąpienie lub zmniejszenie) muszą być złożone na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i dalsze dowody, w szczególności w przypadku wątpliwości co do uprawnień osoby składającej oświadczenie, pozostają bez zmian.

2. Oferta

(1) Nasza oferta może ulec zmianie i jest niewiążąca. Dotyczy to również sytuacji, gdy przekazaliśmy kupującemu katalogi, dokumentację techniczną (np. rysunki, plany, obliczenia, kalkulacje), inne opisy produktów lub dokumenty – również w formie elektronicznej – do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie.
(2) Zamówienie towaru przez kupującego jest traktowane jako wiążąca oferta umowy. O ile z zamówienia nie wynika coś innego, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia tej oferty umownej w ciągu 10 dni od jej otrzymania przez nas.
(3) Przyjęcie zamówienia może zostać przez nas zadeklarowane w formie pisemnej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie towaru do kupującego.

3. Ceny

(1) Jeśli nie uzgodniono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, nasze ceny są cenami EXW (Incoterms ® 2010) z doliczeniem ustawowego podatku VAT, bez opakowania. Zostanie to zafakturowane oddzielnie.
(2) Jeżeli po zawarciu umowy wzrosną cła lub opłaty obciążające przepływ towarów (np. cła, opłaty frachtowe, podatki), będziemy uprawnieni do dokonania odpowiednich korekt cen, jeżeli te zmienione koszty nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy. To samo dotyczy przypadku wzrostu płac i zmian cen dostawców surowców, które były niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, a które wchodzą w życie po zawarciu umowy.
(3) Potwierdzanie i obliczanie półproduktów odbywa się na podstawie wag teoretycznych.

4. Płatność

(1) O ile nie uzgodniono inaczej w naszym potwierdzeniu zamówienia, nasze faktury są płatne w ciągu trzydziestu (30) dni netto bez potrąceń od daty wystawienia faktury.
(2) Zapłata wekslem jest dopuszczalna tylko na podstawie wyraźnego porozumienia. Przyjęcie weksla, jak również czeku uważa się jedynie za zapłatę na poczet świadczenia. W przypadku płatności czekiem lub wekslem klient ponosi opłaty wekslowe i dyskontowe.
(3) Prawo do odmowy wykonania świadczenia zgodnie z § 320 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) oraz prawo do zatrzymania przysługuje kupującemu tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone lub jest bezsporne. W przypadku wad dostawy, uprawnienia wzajemne kupującego pozostają nienaruszone, w szczególności zgodnie z § 9 niniejszych OWH.

5. Dostawa, termin dostawy, odmowa odbioru

(1) Dostawa odbywa się z magazynu, który jest również miejscem wykonania dostawy i każdego kolejnego świadczenia. Na życzenie i koszt kupującego towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy wysyłki, opakowania).
(2) Terminy dostaw są podawane w datach tygodniowych i są uznawane za stałe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione. Wszystkie zobowiązania dotyczące dostaw są uzależnione od prawidłowej dostawy własnej. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zgłoszono gotowość do wysyłki lub przedmiot dostawy opuścił magazyn. Jeśli do realizacji zamówienia niezbędne są dokumenty projektowe, modele, wzory i tym podobne, czas dostawy rozpoczyna się dopiero po ich kompletnym i prawidłowym otrzymaniu przez nas. W przypadku nieprzewidzianych, niezależnych od nas przeszkód, np. zakłóceń w pracy, opóźnień w dostawie niezbędnych materiałów, termin dostawy ulega przedłużeniu, o ile przeszkody te mają wyraźny wpływ na dostawę przedmiotu dostawy. Termin dostawy ulega przedłużeniu stosownie do czasu trwania takich działań i przeszkód. Jeżeli wynikające z tego opóźnienia przekroczą okres sześciu (6) tygodni, obie strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy w odniesieniu do zakresu świadczenia, którego to dotyczy. W tym kontekście nie ma innych roszczeń.
(3) Jeśli u kupującego wystąpi zwłoka w odbiorze, nie współpracuje on lub jeśli nasza dostawa opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada kupujący, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałą szkodę łącznie z dodatkowymi wydatkami (np. koszty magazynowania). W tym przypadku naliczamy zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 0,5% kwoty faktury za każdy tydzień kalendarzowy, począwszy od terminu dostawy lub – w przypadku braku terminu dostawy – od
powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki, lub 5% w przypadku nieprzyjęcia towaru. Udowodnienie wyższych szkód i nasze roszczenia ustawowe (w szczególności odszkodowanie za dodatkowe nakłady,
odpowiednie odszkodowanie, wypowiedzenie) pozostają nienaruszone, jednakże kwota ryczałtowa zostanie zaliczona na poczet dalszych roszczeń pieniężnych. Kupujący jest uprawniony do udowodnienia, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub tylko znacznie mniejszą szkodę niż wspomniana kwota ryczałtowa.

6. Zakres dostawy

Zakres dostawy określa z reguły nasze pisemne potwierdzenie zlecenia. Zastrzegamy sobie prawo do nadmiaru lub niedoboru do 10% zamówionej ilości.

7. Przeniesienie ryzyka, przyjęcie

(1) O ile w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej, uzgodniono dostawę EXW (Incoterms ® 2010). Obowiązuje to również w przypadku, gdy transport jest realizowany przez nas.
(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na kupującego najpóźniej w momencie przekazania. W przypadku sprzedaży przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru, jak również ryzyko opóźnienia, przechodzi jednak już w momencie dostarczenia towaru na spedytora, przewoźnika lub osobę lub instytucję wyznaczoną w inny sposób do realizacji wysyłki. O ile odbiór został uzgodniony, jest on decydujący dla przeniesienia ryzyka. We wszystkich innych kwestiach do uzgodnionego odbioru stosuje się odpowiednio także przepisy ustawowe o umowach o dzieło i o świadczenie usług. Przekazanie lub odbiór uważa się za równoważne, jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce z odbiorem.

8. Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności - również tych powstałych w przyszłości - niezależnie od podstawy prawnej. Dotyczy to również sytuacji, w której poszczególne lub wszystkie nasze roszczenia zostały ujęte w aktualnym rachunku, a saldo zostało ustalone i uznane.
(2) Towary podlegające zastrzeżeniu własności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani przenoszone jako zabezpieczenie przed pełną spłatą zabezpieczonych wierzytelności. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego lub o dostępie osób trzecich (np. zajęcia) do należącego do nas towaru.
(3) Klient ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Uprawnienie to może jednak zostać cofnięte w przypadku, gdy kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych. W takim przypadku, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru po wystawieniu upomnienia, a klient jest zobowiązany do wydania towaru. Odstąpienie uważa się za dokonane w przypadku zaprzestania płatności, jak również złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku zamawiającego.
(4) Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności, jak również zajęcie przez nas przedmiotów dostawy, nie jest uważane za odstąpienie od umowy, chyba że zostanie to przez nas pisemnie stwierdzone.
(5) W przypadku odsprzedaży kupujący ceduje jednak na nas wszelkie roszczenia w wysokości uzgodnionej przez nas i kupującego ceny kupna wraz z podatkiem VAT, które przysługują kupującemu z tytułu odsprzedaży, niezależnie od tego, czy przedmioty dostawy zostaną odsprzedane bez obróbki, czy po obróbce.
(6) W przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów przez kupującego, zastrzeżenie własności obejmuje powstałe w ten sposób produkty w pełnej wartości, przy czym jesteśmy uważani za producenta. Jeżeli w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia z towarami osób trzecich ich prawo własności pozostaje, to nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowych przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. We wszystkich innych aspektach do powstałego produktu stosuje się te same zasady, co do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności.
(7) Kupujący pozostaje upoważniony do odbioru należności do czasu cofnięcia upoważnienia do odsprzedaży. Nie narusza to jednak naszego uprawnienia do samodzielnego ściągania należności. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania należności, o ile kupujący nie zalega z zapłatą, nie ma braków w jego zdolności płatniczej i nie dochodzimy zastrzeżenia własności poprzez skorzystanie z prawa zgodnie z podpunktem ust. (4). W takim przypadku możemy jednak zażądać, aby kupujący poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Na wniosek kupującego dopuszczamy prawa zabezpieczające według naszego uznania, jeśli i o ile ich wartość przekracza nasze roszczenia o 10%.

9. Gwarancja / odpowiedzialność

(1) Do praw kupującego w przypadku wad materiałowych i wad prawnych (w tym nieprawidłowej i krótkiej dostawy, jak również nieprawidłowego montażu lub wadliwych instrukcji montażu) stosuje się przepisy ustawowe, o ile poniżej nie ustalono inaczej. Roszczenia z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeżeli wadliwy towar został poddany dalszej obróbce przez zamawiającego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż w innym produkcie.
(2) Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie osiągnięte w sprawie jakości towaru. Wszystkie opisy produktów, które są przedmiotem danej umowy lub które zostały przez nas publicznie ogłoszone (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej), uznaje się za uzgodnienie jakości towaru. O ile jakość nie została uzgodniona, to zgodnie z regulacją ustawową należy ocenić, czy wada występuje czy nie (§ 434 ust. 1 zd. 2 i 3 BGB). Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe).
(3) Roszczenia kupującego z tytułu wad zakładają, że wypełnił on swoje ustawowe obowiązki kontroli i zawiadomienia o wadach (§§ 377, 381 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)). Reklamacje dotyczące oczywistych wad będą uwzględniane tylko wtedy, gdy zostaną niezwłocznie złożone na piśmie (również w formie tekstowej), z podaniem dokumentów potwierdzających, próbek, dokumentem do dostawy, jak również numeru i daty faktury, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od otrzymania towaru; wady, które nie są rozpoznawalne podczas kontroli, należy zgłosić na piśmie w tym samym terminie od ich wykrycia. Jeżeli kupujący nie dokona właściwej kontroli towaru i/lub nie zawiadomi o wadach, nasza odpowiedzialność za niezgłoszoną, niezgłoszoną w terminie lub niewłaściwie zgłoszoną wadę zostaje wykluczona zgodnie z przepisami ustawowymi.
(4) Kupujący musi dać nam czas i możliwość niezbędną do późniejszego wykonania zobowiązania, w szczególności do przekazania odrzuconego towaru do kontroli; odrzucony towar może być jednak zwrócony tylko za naszą wyraźną zgodą. W przypadku dostawy zastępczej kupujący powinien zwrócić nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami ustawowymi. Późniejsze wykonanie nie obejmuje usunięcia wadliwej rzeczy lub jej ponownego zamontowania, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jej zamontowania. (5) Roszczenia gwarancyjne ograniczają się do późniejszego wykonania. Ponosimy
lub zwracamy nakłady konieczne do celów kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów oraz ewentualnie koszty usunięcia i montażu, zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście występuje. W przeciwnym razie możemy żądać od kupującego zwrotu kosztów poniesionych w związku z nieuzasadnionym żądaniem usunięcia wady (w szczególności kosztów oględzin i transportu), chyba że brak wadliwości nie był dla kupującego rozpoznawalny. W przypadku niewykonania świadczenia uzupełniającego kupujący ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy według swojego uznania. Dalsze roszczenia, w szczególności o zwrot nakładów lub szkód, z tytułu wad lub szkód następczych, istnieją tylko w ramach postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
(6) O ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej, za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – odpowiadamy w ramach odpowiedzialności za winę w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność, z zastrzeżeniem łagodniejszego zakresu odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. za staranność we własnych sprawach), tylko (i) za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, (ii) za szkody wynikające z niebagatelnego naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, którego wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.
(7) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z powyższego postanowienia obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za których winę ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi lub na ich rzecz. Nie obowiązują one, o ile rozmyślnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczeń zamawiającego z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
(8) Z powodu naruszenia obowiązków, które nie polega na wadzie, kupujący może odstąpić lub rozwiązać umowę tylko wtedy, gdy ponosimy odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Wolne prawo do wypowiedzenia umowy przez kupującego (w szczególności zgodnie z §§ 648 BGB) jest wykluczone. We wszystkich innych kwestiach obowiązują wymogi ustawowe i konsekwencje prawne.

10. Przedawnienie

(1) Niezależnie od § 438 ust. (1) nr 3 BGB ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych i wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy. O ile uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru.
(2) Szczególne przepisy ustawowe dotyczące przedawnienia pozostają bez zmian (w szczególności § 438 ust. (1) nr 1, ust. (3), §§ 444, 445b BGB).
(3) Powyższe terminy przedawnienia prawa sprzedaży obowiązują również w przypadku umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych kupującego opartych na wadzie towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w poszczególnych przypadkach do krótszego terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze kupującego zgodnie z punktem 9 ust. (6) zdanie 2 i zdanie 3 lit. (i) niniejszych OWH, jak również na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, ulegają jednak przedawnieniu wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.

11.Miejsce wykonania i sądowa właściwość miejscowa

O ile z naszego potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania jest Buchholz. Wyłączną sądową właściwością miejscową jest – o ile jest to prawnie dopuszczalne – Neuwied. Jednakże jesteśmy również uprawnieni do pozwania kupującego w jego ogólnej sądowej właściwości miejscowej.

12. Stosowane prawo

Niniejsze OWH oraz stosunek umowny pomiędzy nami a kupującym podlegają wyłącznie prawu materialnemu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitej ustawy o międzynarodowej sprzedaży towarów (EKG) oraz postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).